Privacy statement

Privacy beleid

Dit is het Privacy Statement van Art Q Linair. Art Q Linair gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Art Q Linair dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens

Indien jij de website van Art Q Linair bezoekt of gebruik maakt van andere diensten van Art Q Linair, verschaf jij persoonsgegevens aan Art Q Linair. Zo verwerkt Art Q Linair jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

Daarnaast kan Art Q Linair jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties indien jij Art Q Linair hier toestemming voor geeft.

Internet en cookies

De website van Art Q Linair maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Art Q Linair maakt gebruik van de volgende cookies:

– Algemene cookies – deze zorgen er alleen voor dat jij onze website goed kunt gebruiken. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Beveiliging en bewaartermijn

Catering en partyservice Art Q Linair gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Art Q Linair ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen Art Q Linair toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Art Q Linair.

Daarnaast bewaart Art Q Linair jouw persoonsgegevens minimaal 5 jaar, om hiermee te voldoen aan de eisen van de belastingdienst. De verkregen persoonsgegevens kunnen hierna worden verwijderd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Art Q Linair verstrekt jouw persoonsgegevens nooit aan derden, zonder jouw toestemming.

Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Art Q Linair van jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar het adres van Art Q Linair.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door Art Q Linair, kun je Art Q Linair verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar het adres van Art Q Linair.

Wijzigingen in Privacy Statement

Art Q Linair behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie 2018