Disclaimer

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet door Art Q-Linair beheerd worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites. Onze sites gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. U kunt de door u verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en u behoudt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. U dient hiervoor contact op te nemen met Art Q-Linair via info@artqlinair.nl.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Art Q-Linair en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Art Q-Linair, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.